Các loại trung kế hiện đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam